Petak, 14 Juna

I po babi i po kantonima: Po „korona zakonima“ privrednici u svim dijelovima FBiH nemaju jednak tretman

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nakon usvajanja „korona zakona“ u kantonima, privrednici niti imaju jednake kriterije za subvencije niti su iznosi novca koji dobiju jednaki

Autor: N.K.

Bosna i Hercegovina se za 330 miliona eura kreditno zadužila samo od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za borbu protiv posljedica pandemije koronavirusa.

Novac je odlukom Vijeća Ministara BiH raspoređen u procentima 61,5 posto Federaciji BiH, 37,5 posto bh. entitetu Republika Srpska, dok će 1 posto pripasti Brčko distriktu BiH.

Dio novca koji pripada Federaciji BiH raspoređuje će se u procentima 50 % Federacija BiH, 50 % kantoni.

Novac koji je predviđen za sanaciju ekonomskih posljedica pandemije, kantoni su dobili neovisno o njihovoj ekonomskoj snazi. Ipak, raspodjela novca i kriteriji po kojima se dijele po kantonima prema privrednim subjektima različita je od kantona do kantona.

S obzirom na to da vlast u kantonima odražava raspored političkih snaga na nivou Federacije, nejasno je kako nije bilo moguće postići dogovor, čak ni na nivou stranaka koje participiraju u vlasti u više kantona, o jedinstvenim kriterijima i jednakom tretmanu svih privrednika u Federaciji.

U nastavku pročitajte na koji način privrednici u svih deset kantona u Federaciji mogu ostvariti pravo na subvencije.

Kanton Sarajevo (KS)

U Sarajevskom kantonu Vlada osigurava finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za april i maj 2020. godine, za djelatnosti kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjen rad, odnosno rad onemogućen ili znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine mogu ostvariti poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. a) da nije subjekt koji je isključen iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine,
 2. b) da ima sjedište u Kantonu Sarajevo,
 3. c) da se poslovna jedinica poslovnog subjekta sa sjedištem u Kantonu Sarajevo ili sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH nalazi u Kantonu Sarajevo, ako poslovni subjekt u svom sastavu ima poslovnu jedinicu,
 4. d) da je u aprilu 2020. godine, odnosno u maju 2020. godine imao pad prometa u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi:

1) veći od 40% do 70% ili

2) veći od 70%,

 1. e) da do dana objave javnog poziva ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 29.02.2020. godine, i
 2. f) da je zadržao isti broj uposlenika na dan 30.04.2020. godine, odnosno na dan 31.05.2020. godine u odnosu na dan 29.02.2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.

Poslovnim subjektima koji ispunjavaju sve potrebne uslove za mjesec april, odnosno mjesec maj 2020. godine može se isplatiti dio minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposleniku, kako slijedi:

 1. a) do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 40% do 70%,
 2. b) do 100% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 70%.

Tuzlanski kanton (TK)

Privredna društva i fizička lica/obrtnici koji samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona, kojima je naredbama štabova civilne zaštite:

– zabranjeno obavljanje djelatnosti kao i

– indirektno onemogućen rad.

U skladu sa Odlukom Vlade TK broj: 02/1-11-11421/20 od 02.06.2020. godine indirektno onemogućen rad odnosi se na:

– korisnike koji nisu bili u mogućnosti obavljati djelatnost zbog lokacije poslovnog prostora u tržnim centrima,

– korisnike iz djelatnosti po klasifikacionoj djelatnosti – KD 2010:

55 – smještaj (osim poslovnih subjekata koji se bave pružanjem smještaja, a koji su Rješenjima Federalnog ministarstva zdravstva bili određeni kao karantin na području Tuzlanskog kantona)

79.1 -djelatnost putničkih agencija i turoperatora.

Podnositelji zahtjeva obavezni su ispunjavati sljedeće uslove:

– da ima sjedište, odnosno registrovanu poslovnu jedinicu na području Tuzlanskog kantona,

– da je porezni obveznik zaključno sa januarom 2020. godine obračunao i isplatio plaće sa pripadajućim porezima i doprinosima,

– da im je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti ili im je indirektno onemogućen rad naredbama štabova civilne zaštite,

– da trenutni broj prijavljenih radnika nije manji u odnosu na broj radnika prijavljenih na dan 29.02.2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu,

– da imaju šifru djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010) i uslovima koji su pobrojani na listi u prilogu javnog poziva (Obrazac Lista zabranjenih djelatnosti).

Zeničko-dobojski kanton (Ze-Do)

Pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona iz člana 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16 I 7/20), a kojima je naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH zabranjen rad u aprilu 2020. godine.

Subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja:

– su samostalni u poslovanju,

– zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 lica

– ostvaruju godišnji prihod manji od 97.500.000 KM i/ili čiji je bilans stanja manji od 84.000.000 KM.

Pravo korištenja ovih finansijskih sredstava imaju pravna i fizička lica koja:

– dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku,

– nisu raskinula ugovor o radu sa uposlenicima u periodu od 29.02.2020. godine do 30.04.2020. godine na nivou privrednog subjekta,

– registrirani su u Zeničko-dobojskom kantonu (sjedište i poslovne jedinice),

– imaju šifru djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta/poslovne jedinice – pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010) i ispunjavaju uslove koji su pobrojani na Listi u prilogu javnog poziva (Obrazac broj 3.).

Unsko-sanski kanton (USK)

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti subjekti male privrede (pravna i fizička lica) definirani članom 2. Zakona o poticaju razvoja male privrede (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 19/11).

U pitanju su subjekti koji moraju ispunjavati sljedeće uslove:

– da su samostalni u poslovanju,

– da zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 lica,

– da ostvaruju godišnji prihod manji od 95.000.000 KM ili čija je aktiva manja od 86.000.000 KM.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti subjekti male privrede koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– da su registrovani na području Kantona (sjedište i poslovne jedinice);

– da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite ili im je poslovanje ugroženo posljedicama izazvanih pandemijom, unutar područja Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10)

– da su ispunjene obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 31.12.2019. godine;

– da imaju kod Porezne uprave FBiH prijavljene zaposlene, za april se uzima u obzir broj zaposlenih koji su prijavljeni u kontinuitetu od 1.4. do 30.4.2020. godine.

Srednjobosanski kanton (SBK)

Pravna i fizička lica registrovana na području Srednjobosanskog kantona kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti imaju pravo na:

Refundaciju na dio plaće za maj 2020. godine, u visini 50% (203 KM) minimalne neto plate po svakom zaposlenom radniku, uključujući i vlasnika u obrtničkim djelatnostima.

Pravo na subvenciju iznosa od 203 KM u obrtničkim djelatnostima, imaju i vlasnici obrta

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti samo ona pravna i fizička koja imaju sjedište na području Kantona ako ispunjavaju sljedeće uslove:

– Da im je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad;

– da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29.2.2020. godine,

– da nisu raskinuli ugovor o radu zaposlenim u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.3.2020. godine) do 5. 5.2020. godine, osim onim zaposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.

Zapadnohercegovački kanton (ZHK)

Pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti na području ZHK, koja ispunjavaju uslove iz člana 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 3/20), a kojima je naredbama kantonalnog Kriznog štaba bio zabranjen rad u maju 2020. godine.

Iznos refundacije 386 KM.

Pravo na refundaciju imaju pravna i fizička lica koja:

– dostave uredno popunjen Zahtjev (Obrazac 1) u utvrđenom roku,

– su registrovana u ZHK (sa sjedištem u Kantonu za zaposlenike koji su prijavljeni s mjestom rada na području Kantona i poslovne jedinice drugih subjekata za zaposlenike koji su prijavljeni s mjestom rada na području ZHK),

– koji dostave Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta sa šifrom djelatnosti pravnih i fizičkih osoba prema vrsti djelatnosti i uslovima koji su pobrojani na listi u prilogu Javnog poziva.

Posavski kanton

Pravo na refundaciju neto plata imaju:

– pravna lica u 100 % privatnom vlasništvu,

– obrti,

– zadruge,

– poslovne jedinice.

Pravo na refundaciju imaju pravna i fizička lica koja su:

– registrirana i obavljaju poslovnu djelatnost na području Posavskog kantona;

– izmirila obaveze za doprinose, poreze na dohodak i isplatili plate zaposlenicima zaključno sa martom 2020. godine;

– koja su uredno izmirila indirektne poreze (ukoliko su u sistemu PDV-a) zaključno sa martom 2020. godine;

– da su u aprilu 2020. ostvarili pad prihoda (prometa) minimalno 20 % i više u odnosu na april 2019. godine.

Refundacija iznosi 300 KM po radniku.

Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK)

Skupština Hercegovačko -neretvanskog kantona je na 5. vanrednoj sjednici usvojila Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci privredi na području HNK.

Zakonom je predviđeno da se iznosom od 425 KM mjesečno subvencionira više od deset hiljada plata, a vrijeme trajanja subvencioniranja najniže neto plate bit će od dana početka zabrane rada do vremena prestanka zabrane za svaku pojedinu djelatnost.

Bosansko -podrinjski kanton Goražde (BPK)

Sredstva za subvenciju korisnicima, prema Zakonu donesenom u Kantonu mogu biti odobrena u obliku isplate određenog iznosa, maksimalno do visine minimalne neto plate po svakom radniku, počevši od obračuna i isplate neto plate za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plata i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće, bez obzira na iznos isplaćene neto plate od straneposlodavca.

Isplata određenog iznosa, maksimalno do visine minimalne neto plate podrazumjeva da nakon što porezni obveznik izvrši obračun i isplatu neto plate radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima, ostvaruje pravo na refundaciju obračunate i isplaćene neto plate u određenom iznosu maksimalno do visine minimalne neto plate iz sredstava Budžeta.

Odluku o utvrđivanju određenog iznosa, maksimalno do visine minimalne neto plaće u smislu ovog člana donosi Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, pojedinačno za svaki mjesec za koji se ostvaruje pravo nasubvenciju,

Sredstva izdvojena po zakonu mogu se koristiti i na način subvencioniranja kamata za korisnike u slučaju da Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde napravi takav aranžman sa nekom od poslovnih banaka.

Korisnik subvencije obavezan je ispunjavati sljedeće uslove:

 1. a) da ima sjedište na području Kantona, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra za pravna lica ili rješenjem o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa za fizička lica/obrtnici,
 2. b) da je porezni obveznik zaključno sa februarom 2020. godine obračunao i isplatio plate sa pripadajućim porezima i doprinosima, što se dokazuje uvjerenjem nadležne porezne uprave ili da ima izmirene obaveze po osnovu sporazuma sa nadležnom poreznom upravom o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa, kao i oni na koje se odnose federalni propisi o finansijskojkonsolidaciji
 3. c) da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilnezaštite,
 4. d) da je zadržan broj prijavljenih radnika na dan 29.2.2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.

Kanton 10 nije donio mjere ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa.

Megafon.ba

Dijeli.

Komentariši

Napomena:

Svi komentari se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Megafon se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima postavljenih na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija Megafona je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru.