Srijeda, Januar 22

Pravila

Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

Svako kopiranje sadržaja portala Megafon.ba je kršenje autorskih prava osoba koje su autori tekstova. Megafon.ba ne dozvoljava kopiranje tekstova i ukoliko želite da objavite neki tekst sa našeg portala molimo Vas da nam se javite putem kontakt forme i obrazložite zbog čega želite da koristite tekst.

Tekstovi objavljeni u rubrici komentari odražavaju stavove i mišljenja isključivo autora. Redakcija Megafon.ba neće objavljivati komentare nepotpisane imenom i prezimenom autora.

Neovisni online magazin Megafon ograđuje se od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima objavljenim na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo autora komentara.

Redakcija neće objavljivati komentare koje u sebi sadrže linkove web stranica ili blogova.

Redakcija Megafona poštuje proceduru prethodne provjere sadržaja komentara prije objave a u skladu sa ovim pravilima te neće dozvoliti objavljivanje uvredljivih komentara, koji izazivaju rasnu, nacionalnu, vjersku mržnju i potiču na nasilje.

Zadržavamo pravo da u slučaju navedenih komentara, o tome obavijestimo nadležne organe.

Zaštita privatnosti

Megafon.ba poštuje privatnost posjetitelja portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, nećemo davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Megafon.ba može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom korištenja portala a to su isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provideru. Ove podatke Megafon.ba bi koristio kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Megafon.ba se obavezuje da će poštovati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja naših pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Obaveze korisnika

Korisnicima Megafon.ba strogo je zabranjeno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće BiH i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način.

Strogo je zabranjeno objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj portala zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,  lažno predstavljanje, objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

Megafon.ba zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

Megafon.ba