Utorak, 23 Jula

Pravila

Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

Svako nedozvoljeno kopiranje sadržaja portala Megafon.ba je kršenje autorskih prava osoba koje su autori tekstova. Ukoliko želite da objavite tekst sa našeg portala molimo vas da nam se javite putem e-mail adrese urednik@megafon.ba i materijal za objavu ćemo vam ustupiti u izvornoj formi, uz navođenje izvora i autora teksta.

Tekstovi objavljeni u rubrici komentari odražavaju stavove i mišljenja isključivo autora. Redakcija Megafon.ba neće objavljivati komentare nepotpisane imenom i prezimenom autora.

Neovisni online magazin Megafon ograđuje se od stavova i mišljenja iznesenih u komentarima objavljenim na našim stranicama. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo autora komentara.

Redakcija neće objavljivati komentare koje u sebi sadrže linkove web stranica ili blogova.

Redakcija Megafona poštuje proceduru prethodne provjere sadržaja komentara prije objave a u skladu sa ovim pravilima te neće dozvoliti objavljivanje uvredljivih komentara, koji izazivaju rasnu, nacionalnu, vjersku mržnju i potiču na nasilje.

Zadržavamo pravo da u slučaju navedenih komentara, o tome obavijestimo nadležne organe.

Zaštita privatnosti

Megafon.ba poštuje privatnost posjetitelja portala u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka BiH. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku koji bi eventualno bili dostupni Megafon.ba, nećemo davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Megafon.ba koristi kolačiće. Kolačići pomažu u praćenju broja posjetitelja internet stranice i načina na koji provode vrijeme na njima, koliko ih često posjećuju i s kojim ciljevima, pomažu u dinamičnom kreiranju reklama i sadržaja. Nisu kreirani za prikupljanje bilo kakvih podataka iz tehničke komunikacijeske datoteke, niti iz glavne memorije i elektronske pošte.

Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na vašem hard disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje vašeg računara prilikom sljedeće posjete stranice Megafon.ba. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva.

Kolačićima trećih strana Megafon.ba koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sistemu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Obaveze korisnika

Korisnicima Megafon.ba strogo je zabranjeno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće BiH i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način.

Strogo je zabranjeno objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj portala zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,  lažno predstavljanje, objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

Megafon.ba zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

Megafon.ba